Põhikiri

Tammelinna Seltsi põhikiri.

Vastu võetud 12.05.2015.
Viimati muudetud. Ei olegi.

1. Tammelinna Selts (edaspidi selts) on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärk on edendada ja hoida Tammelinna linnaosa elukeskkonda, aidata säilitada miljööväärtust, tugevdada Tammelinna elanike piirkondlikku identiteeti ja koostööd.
2. Oma eesmärgi saavutamiseks selts:
2.1. teeb kohalikule omavalitsusele ja teistele asjaosalistele ettepanekuid Tammelinn arengu, tuleviku, elukeskkonna, heakorra, samuti sotsiaalse, kultuurilise ning tehnilise infrastruktuuri küsimustes, lähtudes Tammelinna elanike huvidest;
2.2. korraldab uuringuid ja küsitlusi Tammelinna elanike arvamuse väljaselgitamiseks;
2.3. koostab Tammelinna arendamise kavasid ja seisab hea nende elluviimise eest;
2.4. korraldab ja edendab Tammelinna elanike ühistegevust;
2.5. koostab projekte ja hangib projektide teostamiseks vajalikke vahendeid;
2.6. kogub, säilitab ja levitab Tammelinna ajalugu ja omapära puudutavat informatsiooni ning tutvustab piirkonda laiemale avalikkusele;
2.7. seisab hea Tammelinna probleemide kajastamise eest meediakanalites;
2.8. korraldab kultuuri- ja teavitusüritusi (Tammelinnapäevad, koolitusi, loteriisid korjandusi j.t.);
2.9. aitab kaasa Tammelinna heakorrastamisele ja haljastamisele;
2.10. sekkub vajadusel linnaosa ja selle arenguga seotud küsimuste lahendamisse;
2.11. teeb koostööd teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
2.12. propageerib säästva arengu põhimõtteid;
2.13. arendab muud tegevust, mis aitab kaasa seltsi eesmärkide saavutamisele.
3. Selts asub Tartu linnas.
3.1 Juriidiline asukoht on Eesti Vabariik, Tartumaa, Tartu linn, Arbi 3.
4. Seltsi liikmeteks võivad olla kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes toetavad seltsi eesmärke ja soovivad anda oma panuse nende saavutamiseks.
5. Seltsi liikmeks vastuvõtu otsustab seltsi juhatus liikmekandidaadi kirjaliku avalduse alusel ühe kuu jooksul avalduse esitamise päevast arvates. Igal liikmel on kirjaliku avalduse alusel õigus seltsist välja astuda, teatades sellest juhatusele ette vähemalt üks kuu.
6. Seltsi liikme võib juhatuse otsusega seltsi liikmeskonnast välja arvata, kui ta:
6.1. ei täida seltsi põhikirja nõudeid ja/või üldkoosoleku otsuseid;
6.2. tegutseb seltsi eesmärkide vastaselt;
6.3. ei ole tähtaegselt tasunud liikmemaksu.
7. Seltsi liikmel on õigus:
7.1. osaleda seltsi põhikirjalises tegevuses;
7.2. osaleda seltsi üldkoosolekul ja valida ning olla valitud seltsi poolt moodustatud organitesse ja ametitesse;
7.3. tõstatada küsimusi üldkoosolekul arutamiseks;
7.4. saada juht- ja kontrollorganitelt seltsi tegevuse kohta informatsiooni;
7.5. esindada seltsi juhatuse volitusel.
8. Seltsi liikmel on kohustus:
8.1. järgida käesolevat põhikirja ja seltsi juhtorganite otsuseid;
8.2. tasuda kindlaksmääratud ajal ja suuruses liikmemaksu;
8.3. hoida ja säästlikult kasutada seltsi valduses, kasutuses ja käsutuses olevat vara;
8.4. informeerida teisi seltsi liikmeid olulisematest ühist huvi pakkuvatest küsimustest;
8.5. täita muid kohustusi, mis tulenevad käesolevast põhikirjast või seltsi juhtorganite otsustest.
9. Seltsi kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, millel igal seltsi liikmel on üks hääl. Seltsi liiget võib üldkoosolekul esindada teine liige lihtkirjaliku volituse alusel.
10. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus (või vähemalt 1/10 seltsi liikmetest), teatades sellest seltsi liikmetele vähemalt neliteist päeva ette. Juhatus kutsub üldkoosoleku kokku alati, kui seltsi huvid seda nõuavad, kuid vähemalt korra aastas. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates peab ära olema toodud üldkoosoleku päevakord.
11. Üldkoosolek:
11.1. kinnitab seltsi majandusaasta aruande;
11.2. määrab liikmemaksu suuruse ja selle tasumise korra;
11.3. määrab juhatuse liikmete arvu ja valimise juhatusse;
11.4. teeb vajadusel muudatusi seltsi põhikirjas;
11.5. otsustab seltsile kuuluvate kinnisasjade ning registrisse kantud vallasasjade võõrandamise ning asjaõigusega koormamise;
11.6. määrab seltsi sümboolika ja selle kasutamise korra;
11.7. määrab revidendid;
11.8. otsustab muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste ja teiste seltsi jaoks oluliste küsimuste lahendamise;
12. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb vähemalt 1/3 seltsi liikmetest. Juriidilistest isikutest liikmete esindajad on kohustatud üldkoosolekul osalemiseks esitama oma volitusi tõendava dokumendi.
13. Kui üldkoosolekul ei osale nõutavat arvu seltsi liikmeid, on juhatus kohustatud uue üldkoosoleku kokku kutsuma kuu aja jooksul. Sellisel juhul on üldkoosolek otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.
14. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole üldkoosolekul osalenud või esindatud seltsi liikmetest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.
15. Seltsi igapäevast tegevust juhib kolme- kuni seitsmeliikmeline juhatus, kelle valib üldkoosolek kaheks aastaks.
16. Juhatus.
16.1. juhib seltsi tegevust;
16.2. otsustab seltsi liikmeks vastuvõtmise ja liikmeskonnast väljaarvamise;
16.3. valib enda liikmete hulgast juhatuse esimehe;
16.4. moodustab seltsi eesmärkide täitmiseks toimkondi, komisjone, ekspertgruppe jm;
16.5. otsustab muid seaduse või põhikirjaga tema pädevusse antud küsimusi.
17. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole juhatuse liikmetest.
18. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada seltsi kõigis õigustoimingutes.
19. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole Seltsi eesmärk ega põhitegevus. Seltsi tulu kasutatakse ainult põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Selts ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.
20. Seltsi eesmärk ei ole erakondliku poliitika teostamine.
21. Seltsi lõpetamise otsustab üldkoosolek. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad vähemalt 2/3 liikmetest. Seltsil peab olema vähemalt seitse liiget. Kui seltsi liikmete arv langeb alla seitsme, on juhatus kohustatud kolme kuu jooksul esitama mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile seltsi lõpetamise avalduse.
21. Seltsi tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.